E-rendelés

Célkitűzés

A háziorvosi rendelők az év nagy részében túlterhelten működnek, így folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel az orvosok munkáját és a páciensek életét is könnyebbé tehetjük. Az E-Recept bevezetése kapcsán lehetőség és egyre növekvő igény nyílt arra, hogy bizonyos speciális esetekben a páciensek a rendelő felkeresése nélkül is felírathassák a szokásos receptjeiket, illetve bemutathassák dokumentumaikat (leleteiket, zárójelentéseiket), és a rendelőt csak akkor kelljen felkeresniük, amikor ez az orvos meglátása szerint valóban indokolt.

Az Erodium E-Rendelés modulján keresztül a páciens elektronikusan nyújthat be kérvényt orvosa felé, aki a kérvényt a szokásos beteghívó ablakban látja és néhány kattintással el tudja bírálni.

Jelenleg az alábbi típusú kérvényeket kezeli a rendszer:

A páciens által feltöltött adatok alapján az orvos dönthet, hogy behívja-e személyesen a pácienst, vagy az ügyét teljesen elektronikusan intézi.

Előnyök a páciensek számára

 • Csökken a várótermi zsúfoltság minden páciens számára: A valóban csak szokásos receptjeiket felírató páciensek ezt a rendelő személyes felkeresése nélkül tudják intézni.

 • A foglalt időpontokat a valóban betegek tudják lefoglalni: gyakori panasz, hogy a foglalható időpontokat jó előre lefoglalják a receptért érkezők és a valóban betegek így kénytelenek a sort végigállni. Ha az ügyek egy része online intézhető, akkor több szabad időpont marad a valóban betegek számára.

 • Időt spórol a kérvényező páciens: Amennyiben egy lelet vagy zárójelentés alapján a páciens vizsgálat nélkül is kaphat választ vagy tanácsot orvosától (például azt, hogy a gyógyszerezésén nem kell változtatni), akkor a páciens megspórolhatja a rendelő felkeresését ilyen esetekben.

Előnyök az orvos számára

 • Az online kérvényeket az orvos a rendelési idő alatti üresjárati időben elbírálhatja: a váróban várakozó pácienst akkor kell ellátni, amikor sorra kerül, viszont az online kérvényeket az orvos bármikor elbírálhatja, amikor ideje engedi – ezzel a rendelési idő kihasználtsága kiegyenlíthető.

 • A csökkenő várótermi zsúfoltság és a több szabad időpont csökkenti a konfliktusok számát és növeli a páciensek elégedettségét.

 • A kevesebb személyes megjelenő miatt több idő marad a valóban betegek ellátására.

 

Szakmai állásfoglalás

Definíció: az e-rendelés egy olyan betegellátási gyakorlat, amikor nem történik személyes orvos-beteg találkozás, de a közös szándékuknak megfelelően a beteg állapotára vonatkozólag az orvos a beteg fizikai távollétében hoz döntést.

Az orvosi tevékenység lényege: egészségügyi adatok gyűjtése, elemzése, majd ezek és az orvosi tudástár (= szakmai ismeret, rutin, tapasztalat, megérzés stb.) birtokában döntés a beteg további ellátására (teendők, feladatok, életmód stb.) vonatkozólag.

Az e-rendelés során nem történik más, mint hogy az adatok gyűjtése nem a beteg közvetlen fizikális vizsgálatával történik, hanem a korábban elrendelt vizsgálati eredményeinek értékelése, értelmezése nyomán az orvos helyben hagyja, vagy módosítja az addigi eljárást. Az orvosi vizsgálat ebből a megközelítésből nem más, mint az adatok keletkeztetése, gyűjtése, kiértékelése. Ennek egyik formája lehet a beteg fizikális vizsgálattal történő "vizsgálata", ám átvitt értelemben valamennyi egészségügyi adatot keletkeztető módszer ide érthető éppen az egészségügyi törvény alapján (a röntgenorvos is, a labororvos is és a patológus is orvos, akikre mind érvényes kell legyen az egészségügyi törvény betegvizsgálatról rendelkező passzusa, vagyis ők is mind vizsgálatot végeznek annak ellenére, hogy a beteggel közvetlen kapcsolatba nem kerülnek).

Az adatok azonban keletkezhetnek más formában is, pl. vérnyomás értékek, vércukor értékek, testsúly, láz stb. Ezekben az esetekben az adat mellé egy validálási komponens is oda kell kerüljön, nevezetesen a beteg vagy az információ forrásának szavahihetősége (nem igazmondása, mert lehet, hogy igazat mond, csak rosszul, rosszkor mérte a vércukrot). Ide tartozhat a telemedicína sok formája is, amikor ugyanilyen célból keletkeztetünk egészségügyi adatokat és azok birtokában hozzuk meg a döntésünket.

A kérdésben a legfontosabb a belső minőségügyi szabályozás, a döntés meghozatalának az útja, és a biztonságos betegellátás folyamatának a meghatározása.

A kockázat mindenképpen az orvosé, de akkor is az, ha a beteget rosszul vizsgálja meg, rossz adatokat keletkeztet és ezek alapján rossz döntést hoz.

Az e-rendelés ma is folyik a rendelőben minden olyan esetben, amikor nem történik konkrét fizikális/eszközös vizsgálat, és a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg az orvos a klinikai döntést. Ez a döntés nem csak ott és akkor hozható meg, hiszen pl. ha cukorbeteget kezelünk, gondozunk, a döntést akkor hozzuk meg, amikor a diagnózis pontosításra került, meghatároztuk a kezelést és mindaddig, amíg ezek változtatása a közben mért paraméterek, beteg elmondása, egy általunk meghatározott idő eltelte miatt nem szükséges, a beteg az eredeti döntésnek megfelelő kezelésben (gyógyszer, segédeszköz stb.) részesül. 

Összefoglalva minden olyan esetben, helyzetben, folyamatban alkalmas és alkalmazható az e-rendelés (és valamennyi szinonímája), amikor az adatok fenti módon történő keletkeztetése megvalósítható és a biztonságos döntés korrekt és kivitelezhető módon meghozható.

Ennek ellenére egyelőre, 0. lépésként javasolt a panasz és tünetmentes, csupán adminisztratív esetek elektronikus útra (e-Rendelés) terelése.

Erodium Szakmai protokoll

Jogszabályi háttér

1997-es Egészségügyi törvény

3. § E törvény alkalmazásában

k) *  vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a halál bekövetkeztének és a halál okának megállapítása;

121. § *  (1) Minden egészségügyi szolgáltató biztosítja a belső minőségügyi rendszer működését, amelynek célja

a) a szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, a szolgáltatás folyamatainak megismerése és részletes tervezése, ideértve a lehetséges hibák megelőzésének tervezését is,

b) a szolgáltatás során felmerülő hiányosságok időben történő felismerése, a megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele és ezek ellenőrzése,

c) a hiányosságok okainak feltárása, az azokból fakadó költségek, károk csökkentése,

d) a szakmai és működési követelményeknek való megfelelés és a saját követelményrendszer fejlesztése,

e) a betegek jogainak, igényeinek és véleményének figyelembe vétele, valamint

f) hatékony és biztonságos munkavégzést támogató környezet biztosítása belső követelményrendszer fejlesztése során.

(2) A belső minőségügyi rendszer magában foglalja

a) a betegellátási és háttérfolyamatok biztonságos, eredményes és hatékony szabályozását és működtetését,

b) a szükséges erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás biztosítását,

c) az egészségügyi és működési dokumentumok kezelési rendjének kialakítását és működtetését,

d) a felelősségi szintek és hatáskörök meghatározását és gyakorlati alkalmazását,

e) a panaszok szabályozott kezelését,

f) a betegoktatás és tájékoztatás rendjének kialakítását és alkalmazását,

g) az elégedettségi vizsgálatok kialakítását és alkalmazását,

h) a kommunikációs irányok és módszerek meghatározását és gyakorlati alkalmazását,

i) a szakmai irányelvek alkalmazásának, bevezetésének rendjét és a helyi szakmai ellátást szabályozó dokumentumok kialakítását és gyakorlati alkalmazását,

j) a betegbiztonsággal összefüggő kockázatok, a nemkívánatos események áttekintését, elemzését, értékelését és a megelőző intézkedések megfogalmazását,

k) szakmai mutatók meghatározását és alkalmazását,

l) az a)-k) pontban foglaltak rendszeres nyomon követését és értékelését, valamint a szükséges javító intézkedések megfogalmazását.

126. § (1) A területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi dolgozó munkaidejében az e minőségében hozzáforduló beteg megfelelő ellátása iránt - a (2) és (5) bekezdésekben foglaltaknak, illetve szakmai kompetenciájának és felkészültségének megfelelő módon - intézkedik.

(2) Az orvos - feltéve, ha szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult - a hozzá forduló beteget megvizsgálja. A vizsgálat megállapításaitól függően a beteget ellátja, vagy - a megfelelő tárgyi és személyi feltételek hiánya esetén - a megfelelő feltételekkel rendelkező orvoshoz, illetve egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

(5) Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó a hozzá forduló beteg vizsgálatáról kompetenciájának keretei között saját maga, illetőleg, ha az kompetenciájának kereteit meghaladja, az erre jogosult orvos értesítése útján gondoskodik. Ez utóbbi esetben azonban, ha a beteg állapota azt szükségessé teszi, az orvos megérkezéséig elvégzi mindazokat a beavatkozásokat, amelyek nyújtására szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján jogosult.

129. § (1) A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek [119. § (3) bekezdés b) pontja] közül - a hatályos jogszabályok keretei között - szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást.

 

E-Rendelés

Milyen esetben NEM alkalmazható?

 • akut betegellátás, betegség kivizsgálása

 • egészségi állapotban történt változás, állapotrosszabbodás kivizsgálása

 • nem megfelelően beállított betegség gondozása

 • olyan esetekben, ha az elektronikus megkeresésre adott válasz esetleges meghiúsulása, vagy időben történő elhúzódása a páciens egészségkárosodását okozhatja

Milyen esetben alkalmazható?

 • ha a páciens panasz és tünetmentes

 • ha a páciens egészségi állapotában nem történt változás (krónikus betegség miatt gondozott, de állapota stagnál, állapota nem rosszabbodott, akut exacerbáció, egyéb akut megbetegedés nincsen)

 • ha a krónikus betegsége jól beállított, és a gondozáshoz szükséges ellenőrző vizsgálatok adott (protokoll szerinti) időszakon belül megtörténtek:

  • fizikális vizsgálat

  • laborvizsgálat

  • képalkotó vizsgálatok

  • szakrendelői kontrollvizsgálatok stb.

 • amennyiben a páciens a terápiás lapon már rögzített, számára beállított gyógyszerek ismételt felírását kéri (fenti kritériumok mellett) (pl. vérnyomáscsökkentő)

 • amennyiben a páciens a fenti kritériumok mellett az időszakosan alkalmazott, eseti gyógyszerek felírását kéri (házipatikába, pl. Algopyirin)

 • amennyiben a fenti kritériumok mellett csak egy szűrővizsgálati lelet, dokumentum bemutatását szeretné intézni a páciens (pl. időszakos pajzsmirigy UH vizsgálat, vagy szakorvosi lelet, mely stagnáló állapotot, és az eddigi th. folytatását javasolja)

 • amennyiben egy szűrővizsgálati eredmény után érdeklődik a gondozott páciens, és a vizsgálati eredmény nem indikál orvosi beavatkozást (pl. TSH, Hgba1c, lipidparaméterek kontroll vizsgálata)

 • amennyiben 1 éven belül volt háziorvosi vizsgálata (személyes megjelenéssel)

Az E-Rendelés menete

 1. A páciens nyilatkozik, hogy

  1. Tünet- és panaszmentes

  2. Az egészségi állapotában nem történt változás

  3. Akaratán kívül nem csökkent a testsúlya

  4. 1 éven belül volt háziorvosi vizsgálata

  5. Hipertónia esetén mennyi az otthon mért vérnyomása

  6. megértette, hogy az E-Rendelésre adott válasz nincsen időkorláthoz kötve

 2. A páciens E-Rendelést kezdeményez

  1. Szokásos/eseti gyógyszereinek a felírását kéri

  2. Vizsgálati dokumentumot szeretne bemutatni – ezt csatolja a kérvényhez

  3. Vizsgálati lelet eredménye után érdeklődik (pl. labor szűrővizsgálat)

 3. Az orvos az elektronikus megkeresés alapján vizsgálatot indít

  1. felméri a krónikus betegségek állapotrosszabbodásának a kockázatát

  2. megvizsgálja, hogy a protokoll szerinti szűrővizsgálatok/kontroll vizsgálatok megtörténtek-e

  3. felméri, hogy valamilyen további diagnosztikus, terápiás beavatkozásra szükség van-e

 4. Amennyiben az E-Rendelés kritériumai teljesültek, és további diagnosztikus/terápiás beavatkozásra adott esetben nincsen szükség

  1. A páciens számára e-receptet készít

  2. A páciensnek elektronikus formában válaszol a kérésére

  3. Nem kötelezi a pácienst személyes megjelenésre

 5. Amennyiben az E-Rendelés kritériumai nem teljesülnek, megkéri a pácienst, hogy személyesen jelenjen meg a rendelésen